Organy egzekucyjne

Jak działają organy egzekucyjne?

W świetle polskiego prawa (art. 758 k.p.c.) organy egzekucyjne to przede wszystkim komornik oraz sąd rejonowy. W ich gestii leży prowadzenie postępowania oraz sama egzekucja. 

Kto może skorzystać z pomocy organów egzekucyjnych?

Z pomocy organów egzekucyjnych mogą skorzystać wierzyciele, którzy mają problem z odzyskaniem długu. Tym samym z pomocy organów egzekucyjnych mogą skorzystać zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

Jakie są etapy postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne dzieli się najczęściej na trzy etapy. 

  1. Pierwszy etap polega na nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Dłużnik zostaje poinformowany o wszczęciu postępowania i jego przebiegu. 
  2. W drugim etapie rozpoczyna się faktyczne postępowanie egzekucyjne, w którym dochodzi do zajęcia majątku dłużnika. 
  3. W trzecim etapie dochodzi do podziału majątku dłużnika. Podział zazwyczaj ma miejsce w sytuacjach, kiedy majątek zajęty przez organy egzekucyjne jest niewystarczający do pokrycia wszystkich zobowiązań.

Jakie są uprawnienia organów egzekucyjnych?

Organy egzekucyjne dysponują uprawnieniami nadanymi im przez prawo. Komornik może dokonać ściągnięcia należności z konta bankowego dłużnika. Może dokonać egzekucji części wynagrodzenia lub świadczenia emerytalnego. Komornik jest uprawniony także do zajęcia części nieruchomości oraz przedmiotów, które stanowią część majątku dłużnika. Sąd rejonowy prowadzi postępowanie egzekucyjne i może nadawać komornikowi zarządzenia mające na celu należyte wykonanie egzekucji. 

Jakie są zadania organów egzekucyjnych?

Najważniejszymi zadaniami organów egzekucyjnych jest doprowadzenie do uregulowania należności, a tym samym zaspokojenie potrzeb wierzyciela. Aby doprowadzić do odzyskania długu, prowadzone jest postępowanie sądowe. Następnie dochodzi do ściągnięcia należności poprzez zajęcie kwoty na rachunku bankowym lub podczas licytacji majątku dłużnika. Zadaniem organów egzekucyjnych jest zatem doprowadzenie do uregulowania rachunku dłużnika zgodnie z przepisami polskiego prawa.