Informacje o stronie poświęconej izbie syndyków i prawu restrukturyzacyjnemu

o stronie

Izba syndyków z pewnością znana jest świetnie wszystkim spółkom i przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na ogłoszenie upadłości. Tak naprawdę to właśnie syndycy odpowiadają za sporządzenie projektu planu spłaty, a także ewentualną spłatę wierzycieli dłużnika. Jednocześnie izba syndyków jest samorządem, który działa zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wobec tego co o izbie syndyków warto wiedzieć?

Czym zajmuje się izba syndyków?

Do głównych zadań izby syndyków należy przede wszystkim reprezentowanie wszystkich członków w przebiegu postępowania sądowego i administracyjnego. Co więcej izba syndyków ma również ogromny wpływ na samo kształtowanie się tego zawodu. Dba ona o etyczne i poprawne wykonywanie zawodu syndyka, a także o względną integrację środowiska syndyków. O izbie syndyków warto również wiedzieć to, że stale pracuje ona nad sposobami dzięki którym, wykonywanie zawodu syndyka stanie się jeszcze bardziej efektywne. Utrzymuje ona również kontakty międzynarodowe z podobnymi instytucjami.

Jakie uprawnienia ma izba syndyków?

Do najważniejszych uprawnień izby syndyków należy z pewnością opiniowanie wszelakich aktów prawnych, które pozostają w jakimkolwiek związku z zawodem syndyka. Co więcej, ma ona również uprawnienia w zakresie standaryzowania  sposobu w jaki wykonywany jest ten zawód. Określa ona ramy i zakres działań syndyków. Ma ona również uprawnienia w zakresie przeprowadzania kursów i szkoleń, które mają podnosić poziom kwalifikacji syndyków.

Jakie są zadania izby syndyków?

Jeśli zaś mowa o zadaniach, jakie spoczywają na izbie syndyków, to śmiało można stwierdzić, że jest ich niezwykle wiele. Najwięcej z nich oczywiście dotyczy ustalaniu norm i zasad wykonywania zawodu syndyka w sposób moralny i etyczny. Dodatkowo głównym i chyba najważniejszym zadaniem izby syndyków jest również udzielanie pomocy członkom w sytuacjach, kiedy najbardziej tego potrzebują. Ma ona  również za zadanie utrzymywanie bliskiej współpracy z innymi organizacjami zawodowymi jak np. związki zawodowe.