Kim jest komornik?

Jakie są uprawnienia komornika?

Komornik sądowy jest urzędnikiem państwowym, którego zadaniem jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach dotyczących egzekucji.

Komornik sądowy może:

 • dokonywać egzekucji przymusowej na wniosek wierzyciela,
 • zajmować ruchomości dłużnika,
 • wynajmować lokale dłużnika,
 • sprzedawać ruchomości dłużnika,
 • wykonywać prace remontowe w lokalach dłużnika,
 • wykonywać inne czynności wymagane przez sąd.

Jak działa komornik?

Komornik to osoba, która ma uprawnienia do egzekwowania płatności w imieniu wierzyciela. Wierzyciel może ustanowić komornika, aby egzekwował płatności od dłużnika. Komornik może żądać zapłaty od dłużnika bezpośrednio lub przez jego pracodawcę. Komornik może także przeprowadzić licytację majątku dłużnika w celu uzyskania środków na pokrycie należności.

Jakie są rodzaje komorników?

Istnieje kilka rodzajów komorników, które mogą być wyznaczone do ściągania długów. Komornikiem może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który posiada odpowiednie uprawnienia. Do najczęściej spotykanych rodzajów komorników należą:

 • komornik sądowy,
 • komornik egzekucyjny,
 • komornik rewident,
 • komornik przedsądowy.

Komornicy sądowi i egzekucyjni to najczęściej spotykane rodzaje komorników. Komornicy sądowi wyznaczani są przez sądy do ściągania długów na podstawie orzeczeń sądowych. Z kolei komornicy egzekucyjni to osoby wyznaczane przez wierzycieli do ściągania długów na podstawie tzw. tytułów egzekucyjnych.

Komornicy rewidenci to komornicy, którzy specjalizują się w ściąganiu długów z tytułu podatków oraz innych należności publicznoprawnych. Natomiast komornicy przedsądowi to komornicy wyznaczani przez wierzycieli do ściągania długów na podstawie tzw. wezwań do zapłaty.

Jakie są zadania komornika?

Komornicy sądowi mają szerokie uprawnienia, które pozwalają im na skuteczne egzekwowanie należności. Mają oni prawo dostępu do dokumentacji dłużnika, a także do jego mieszkania i innych obiektów. Mogą oni także wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień dotyczących jego sytuacji finansowej.

Komornicy sądowi mogą także przeprowadzać licytacje majątkowe dłużników. Mają oni prawo do sprzedaży nieruchomości, ruchomości i innych dobrów dłużnika. Przychody ze sprzedaży tych dóbr przeznaczone są na pokrycie należności dłużnika.

Komornicy sądowi mogą także żądać od dłużników zabezpieczeń majątkowych, takich jak poręczenia czy ubezpieczenia. Mają oni także prawo do żądania przelewów wierzytelności na ich rachunek bankowy.

Jakie są opłaty za usługi komornika?

 • Usługi komornika są obciążone opłatami. Opłaty te mogą być różne w zależności od sytuacji i rodzaju usługi.
 • Jedną z najczęściej spotykanych opłat jest opłata początkowa, która może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
 • Inną popularną opłatą jest opłata za prowadzenie egzekucji. Opłata ta jest ustalana indywidualnie i może wynosić od kilku do kilkunastu procent wartości długu.
 • Należy także pamiętać, że komornicy pobierają opłaty za każdą czynność, którą wykonują. Oznacza to, że im więcej czynności wykonują, tym więcej pieniędzy ostatecznie trzeba będzie zapłacić.